1-انجام واکسیناسیون کودکان

2-انجام تست غربالگری وآزمایش زردی

3-انجام آزمایش هپاتیت وHIV

4-انجام معاینه چشم پزشکی ؛شنوا سنجی

5-انجام آزمایش CBC ومعاینه توسط پزشک متخصص اطفال

سایرخدمات پزشکی وبهداشتی اعم از گفتار درمانی ، کار درمانی فیزیوتراپی ،دندان پزشکی ، اعمال جراحی قلب ، شانتهای مغزی و… با همکاری پزشکان متخصص ومحترم استان فارس جهت کودکان پیگیری وانجام می پذیرد.

فهرست